جرم‍های پیشرفته نیکان نسوز جی بر اساس نوع صنعت و نوع کاربرد، طراحی و با بالاترین استاندارد تولید می‌شوند:

• جرم‌های کم سیمان
• جرم‌های فوق کم سیمان
• جرم‌های با سیمان متوسط
• جرم‌های بدون سیمان